1.0 / April 8, 2018
(4.6/5) (3644)

Description

Sebuah aplikasi digital yang amat bermanfaat buat kitasemua.Aplikasi ini juga menyediakan pembelajaran lengkap iqra'.-Buku Iqra 1- Buku iqra 2- Buku Iqra 3- Buku Iqra 4- Buku Iqra 5-Buku Iqra 6Kini dengan adanya aplikasi ini, pembelajaran iqra andamenjadilebih mudah dan hanya dihujung jari.. Semoga kita mendapatmanfaatdari aplikasi ini.. Insyaa allah..

App Information Buku Iqra Lengkap (1-6)

 • App Name
  Buku Iqra Lengkap (1-6)
 • Package Name
  net.andromo.dev280448.app265483
 • Updated
  April 8, 2018
 • File Size
  30M
 • Requires Android
  Android 4.0 and up
 • Version
  1.0
 • Developer
  islam4all
 • Installs
  100,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Books & Reference
 • Developer
 • Google Play Link

Buku Iqra Lengkap (1-6) Version History

Select Buku Iqra Lengkap (1-6) Version :
 • 1.0 (13) - Latest Version

islam4all Show More...

Buku Iqra Lengkap (1-6) 1.0 APK
islam4all
Sebuah aplikasi digital yang amat bermanfaat buat kitasemua.Aplikasi ini juga menyediakan pembelajaran lengkap iqra'.-Buku Iqra 1- Buku iqra 2- Buku Iqra 3- Buku Iqra 4- Buku Iqra 5-Buku Iqra 6Kini dengan adanya aplikasi ini, pembelajaran iqra andamenjadilebih mudah dan hanya dihujung jari.. Semoga kita mendapatmanfaatdari aplikasi ini.. Insyaa allah..
Tafsir Mimpi 1.0 APK
islam4all
Tafsir mimpi menurut Islam:Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya TafsirMimpi Menurut Islam, berkata:Tidak semua mimpi dapat ditafsirkanmakna yang terkandung didalamnya. Ada kalanya mimpibagaikan anginlalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan. Mimpi insan yangbertakwamerupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullahtidak bermimpi melainkan mimpibaginda menjadi kenyataan. Sedangkanmimpi insan yang tidak beriman merupakan berita yangdisebarkan olehsyaitan.
Panduan Tajwid Lengkap 1.0 APK
islam4all
HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWIDHukum mempelajari ilmu tajwid adalahfardu kifayah.Mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwidadalahfardu ‘ain bagi setiap Muslim yang mukallaf.Membaca al-Quran denganbertajwid boleh dihuraikandalam dua keadaan:1) Membaca al-Qurandengan bertajwid pada kadar yangpaling minimum iaitu bacaannyatidak mengubah strukturperkataan atau merosakkan maknanya. Hukumnyaadalah fardu ‘ain.2) Membaca al-Quran dengan bertajwid iaitu denganmemeliharakeseluruhan hukum-hukum tajwid dalam bacaan. Hukumnyawajibke atas mereka yang mahir dengan ilmu tajwid.
Kitab Fathul Baari 1.0 APK
islam4all
Aplikasi Kitab Fathul Baari adalah salah satu kitab panduan khususkepadaumat islam. Ia memuatkan 3 jilid lengkap. Semoga kitasama-sama mendapatmanfaat dari aplikasi ini. Insyaallah.
Ruqyah Syariah Perubatan Islam 1.0 APK
islam4all
Ruqyah adalah suatu perubatan dengan membacakan jampi-jampi dansebenarnya sudah wujud semenjakzaman Jahilliah lagi. Kemudiansetelah ajaran Islam datang, Rasulullah s.a.w telah menetapkanRuqyah yangdibolehkan adalah Ruqyah yang mengikut Syariah Islamsahaja. Ruqyah Syariah adalah suatu perubatandengan cara membacakanayat-ayat suci Al-Qur’an. Ruqyah Syariah dilakukan oleh seorangmuslim, baik untuktujuan penjagaan dan perlindungan diri sendiriatau orang lain, daripada pengaruh buruk, pandangan matamanusia danjin, pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagai penyakitfizikal, kebatinan serta hati.Ruqyah adalah perubatan yang sudahada di zaman Jahilliah dan ketika Muhammad s.a.w. diutusmenjadiRasulullah, maka telah ditetapkanlah Ruqyah yang dibolehkandi dalam Islam. Allah telah menurunkan SurahAl-Falaq dan An-Naas,dan salah satu fungsinya adalah sebagai pencegahan dan terapi bagiorang berimanyang terkena sihir. Diriwayatkan oleh Aisyah bahawaRasulullah s.a.w. sentiasa membaca kedua surah tersebutdanmeniupkannya pada kedua tapak tangannya, mengusapkan pada kepaladan wajah serta anggotabadannya.
Al-Quran Juz Amma MP3 1.0 APK
islam4all
Assalamualaikum..satu lagi aplikasi yang cukup bermanfaat untukkita semua.Juz Amma ( juzuk30 ) kini boleh dimainkan di telefonpintar anda walaupun ianyatiada sambungan internet..Semuga Kitasama-sama mendapat manfaat dan jugabarakah dari Allah swt.insyaallah.
Kitab Maulid Ad-Diba'i 1.0 APK
islam4all
Satu karya mawlid yang masyhur dalam dunia Islam ialah Mawlid Diba’yangdisusun oleh seorang ulama besar dan ahli hadits yaitu ImamWajihuddin Sayyid'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Umar bin 'Ali binYusuf bin Ahmad bin 'Umar ad-Diba`iy asy-Syaibani al-Yamaniaz-Zabidi asy-Syafi`I al-Hasani (yang dikenal dengansebutan Ibnad-Daiba’I, ad-Daiba’ dalam bahasa Sudan artinya putih, yangmerupakanjulukan kakeknya, Ibnu Yusuf). Beliau dilahirkan pada harike-4 bulan Muharram tahun866 H dan wafat hari Jumat 12 Rajab tahun944 H (jadi, usia beliau sekitar 76 tahun).Beliau adalah seorangulama hadits yang terkenal dan tidak ada bandingnya padamasahayatnya. Beliau mengajar kitab Shohih Imam al-Bukhari lebih dari100 kalikhatam. Beliau mencapai derajat Hafidz dalam ilmu hadits,yaitu seorang yangmenghafal 100,000 hadits lengkap dengan sanadnya.Setiap hari beliau mengajar haditsdari masjid ke masjid. Di antaraguru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, ImamIbnu Ziyad, ImamJamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imam al-Hafiz TahirbinHusain al-Ahdal dan banyak lagi. Selain itu, beliau juga seorangmuarrikh, yakni ahlisejarah yang terkenal. Beberapa di antarasekian banyak kitab karangannya ialah: Taisirul Wusul ila Jaami`ilUsul min Haditsir Rasul; kitab yang mengandunghimpunan hadits yangdinukil dari kitab hadits yang 6. Tamyeezu at-Thoyyib minal-Khabith mimma Yaduru 'ala Alsinatin Naasi minalHadits; sebuahkitab yang membedakan hadits sahih dengan yang lainnya(sepertidhaif dan maudhu). Qurratul 'Uyun fi Akhbaril Yamanal-Maimun. Bughyatul Mustafid fi akhbar madinat Zabid. FadhailAhl al-Yaman.Beliau seorang yang jujur, lemah lembut tutur katanyadan indah bahasanya.Dalam bidang fiqh, beliau bermadzhab Syafi’i.dan banyak hal yang bisa dijadikan buktibahwa beliau adalahtermasuk golongan Ahlussunnah Waljama’ah (Sunni), salahsatunyaadalah kecintaan dan penghormatannya kepada Rasulullah saw., AhlulBayt,serta para Shahabat Rasulillah.Wallaahu a’lam
Kitab Al-Hikam (1dan 2) 1.0 APK
islam4all
Kitab al-Hikam karangan Imam Tajuddin Abu Fadhli Ahmad binMuhammadbin Abdul Karim bin Athaillah Askandary boleh dianggapsebagai buku teksyang perlu dipelajari oleh orang-orang yang mahumendalami ilmu tauhid/tasauf serta berjalan pada jalan kerohanian.Dalamnya mengandungi kata-katahikmat yang boleh dijadikan petunjukjalan menuju Allah s.w.t dan mencapaikeredaan-Nya.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+http://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttp://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :http://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavorite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttp://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttp://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :http://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.5 APK
Smule
Love music? With Smule, you can sing and make music with friendsand fans around the world! Karaoke solo or duet with people acrossthe globe. Sing duets with major artists like Ed Sheeran and LuisFonsi. Sing a cappella, solo or with a group. Dance or play alongto top hits. Use audio effects and video filters while singing yourfavorite karaoke songs. Try it free! Featured on EntertainmentTonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing karaokefree to millions of songs with music and lyrics. Karaoke anytime,anywhere.• Sing solo or duet to songs, sing a cappella, dance, playalong, or just enjoy the show!• Sound like a pro! Add polish toyour vocals with studio effects.• Use pitch correction forreal-time tuning while you sing. • Star in your own music video!Record your vocals first, then add any video that you create.•Apply video filters to make your recording look pro! Choose fromSelfie, Vintage, Black & White, Sepia, and Fight Club. • Addvisual effects, like smoke, bubbles and fireflies, to make yourrecording stand out even more. • Share your creation on our 50M+global platform to get discovered.• Upload your song to the SmuleSongbook for other singers to perform• Connect with Facebook tofind and karaoke with friends on Smule, as well as chat with othersingers!• Have a karaoke duet with top artists: Shawn Mendes, JasonDerulo, Train, Nick Jonas, Charlie Puth, James Arthur, Jessie J andmore! • Beat your singing score and sing like a karaoke pro! •Customize your profile page and pin your fave karaokes. With newsongs added daily, you’ll find your favorite songs and karaokehits. Choose from a huge karaoke songbook of Pop, R&B, Rock,Rap, Hip-Hop, Country, Latin, K-pop and more!Popular on Smule:SINGPOP HITS & KARAOKE BALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* PlayThat Song - Train* Treat You Better - Shawn Mendes* Say You Won’tLet Go - James Arthur* Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7Years - Lukas Graham* Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Loveme Like You Do - Ellie Goulding* All of Me - John LegendSING NEWCLASSICS & KARAOKE ESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees*I Will Survive - Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton*Happy - Pharrell Williams* Eye of the Tiger - Survivor* BohemianRhapsody - QueenSING MUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and theBeast - Beauty and the Beast (Disney)* Part of Your World - TheLittle Mermaid (Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen byDisney)* Cups (When I’m Gone) - Anna KendrickDon’t see yourmust-sing karaoke jam? Upload to the SmuleSongbook:http://www.smule.com/support/upload#songbookCONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe music is about more than justlistening—it's about creating, sharing, discovering, participatingand connecting with others. It’s the original social network withthe power to break down barriers, touch souls and bring peopletogether from all over the world. Join our global community ofmusic lovers. Sing karaoke or a cappella! Get discovered and getfans! Connect with Facebook to make music with friends! Try itfree.FIND YOUR VOICENo matter what kind of singer you are, you cansound amazing on Smule. Use mic effects and video filters toautotune, add reverb, and smooth over imperfections in yourrecordings. If you love karaoke, singing along to radio songs or acappella in the shower, dream of singing duets with pop stars, orsimply love music—try for free now! FOLLOW US and keep up with newmajor artists and featured singers onSmulehttp://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions? http://www.smule.com/support/sing#androidThis app hasbeen Superpowered