Facebook e la comunicazione politica | HD Views: 115 Smiley Face(2008) | Sciences

islam4all Apps

Buku Iqra Lengkap (1-6) 1.0
islam4all
Sebuah aplikasi digital yang amat bermanfaat buat kitasemua.Aplikasi ini juga menyediakan pembelajaran lengkap iqra'.-Buku Iqra 1- Buku iqra 2- Buku Iqra 3- Buku Iqra 4- Buku Iqra 5-Buku Iqra 6Kini dengan adanya aplikasi ini, pembelajaran iqra andamenjadilebih mudah dan hanya dihujung jari.. Semoga kita mendapatmanfaatdari aplikasi ini.. Insyaa allah..
Ruqyah Syariah Perubatan Islam 1.0
islam4all
Ruqyah adalah suatu perubatan dengan membacakan jampi-jampi dansebenarnya sudah wujud semenjakzaman Jahilliah lagi. Kemudiansetelah ajaran Islam datang, Rasulullah s.a.w telah menetapkanRuqyah yangdibolehkan adalah Ruqyah yang mengikut Syariah Islamsahaja. Ruqyah Syariah adalah suatu perubatandengan cara membacakanayat-ayat suci Al-Qur’an. Ruqyah Syariah dilakukan oleh seorangmuslim, baik untuktujuan penjagaan dan perlindungan diri sendiriatau orang lain, daripada pengaruh buruk, pandangan matamanusia danjin, pengaruh sihir, gangguan kejiwaan, dan berbagai penyakitfizikal, kebatinan serta hati.Ruqyah adalah perubatan yang sudahada di zaman Jahilliah dan ketika Muhammad s.a.w. diutusmenjadiRasulullah, maka telah ditetapkanlah Ruqyah yang dibolehkandi dalam Islam. Allah telah menurunkan SurahAl-Falaq dan An-Naas,dan salah satu fungsinya adalah sebagai pencegahan dan terapi bagiorang berimanyang terkena sihir. Diriwayatkan oleh Aisyah bahawaRasulullah s.a.w. sentiasa membaca kedua surah tersebutdanmeniupkannya pada kedua tapak tangannya, mengusapkan pada kepaladan wajah serta anggotabadannya.
SIRAH NABI MUHAMMAD S.A.W. 1.0
islam4all
Segala puji bagi Allah yang mengutuskan para Rasul-Nya denganmembawaketerangan dan petunjuk. Tujuannya agar mereka mengeluarkanmanusia daripada kegelapankepada cahaya, dan menunjukkan kepadamereka jalan Allah Yang Maha Agung lagi Terpuji.Selawat dan salamke atas sebaik-baik Rasul dan semulia-mulia pendakwah;SaidinaMuhammad s.a.w., penyudah segala rasul. Oleh itu Allahmenjadikan sirahnya sebagaicontoh teladan kepada setiap mukmindalam semua aspek kehidupan mereka; kecil dan besar.Syariat yangdibawa Baginda juga adalah penyudah segala syariat. Oleh itu Allahmenjadikanrisalah Baginda sebagai risalah yang paling sempurna,memenuhi keperluan manusia dipelbagai suasana dan zaman. Selawatdan salam ke atas Baginda s.a.w. dan para sahabatnyayang membawapetunjuk lagi berbakti; golongan yang diketahui Allah kesejahteraanfitrah,kebenaran aqidah dan keagungan pengorbanan mereka. Lantaranitu Allah memuliakanmereka melalui tanggungjawab menyampaikanrisalah Islam kepada seluruh manusia dimuka bumi ini. Merekasanggup mengalirkan darah dan meninggalkan tanah airdemimemperjuangkan risalah Islam. Mereka melakukan semua itusehingga berjaya menunaikantanggungjuwab yang diamanahkan,menyampaikan risalah, memberikan nasihat kerana Allahdan Rasul-Nya.Mereka memiliki jasa kepada kemanusiaan yang tidak mampudigambarkan.Setiap orang Islam terhutang budi kepada merekasehingga hari Kiamat. Semoga keredhaanAllah menjadi milik merekadan milik sesiapa sahaja yang menyintai mereka sertamemperjuangkanpanji-panji dakwah selepas mereka sehingga hari kiamat.
Panduan Tajwid Lengkap 1.0
islam4all
HUKUM MEMPELAJARI ILMU TAJWIDHukum mempelajari ilmu tajwid adalahfardu kifayah.Mengamalkan bacaan al-Quran dengan bertajwidadalahfardu ‘ain bagi setiap Muslim yang mukallaf.Membaca al-Quran denganbertajwid boleh dihuraikandalam dua keadaan:1) Membaca al-Qurandengan bertajwid pada kadar yangpaling minimum iaitu bacaannyatidak mengubah strukturperkataan atau merosakkan maknanya. Hukumnyaadalah fardu ‘ain.2) Membaca al-Quran dengan bertajwid iaitu denganmemeliharakeseluruhan hukum-hukum tajwid dalam bacaan. Hukumnyawajibke atas mereka yang mahir dengan ilmu tajwid.
Tafsir Mimpi 1.0
islam4all
Tafsir mimpi menurut Islam:Imam Ibnu Sirin, dalam bukunya TafsirMimpi Menurut Islam, berkata:Tidak semua mimpi dapat ditafsirkanmakna yang terkandung didalamnya. Ada kalanya mimpibagaikan anginlalu namun ada yang benar-benar menjadi kenyataan. Mimpi insan yangbertakwamerupakan perkhabaran yang akan berlaku, kerana Rasulullahtidak bermimpi melainkan mimpibaginda menjadi kenyataan. Sedangkanmimpi insan yang tidak beriman merupakan berita yangdisebarkan olehsyaitan.
Al-Quran Juz Amma MP3 1.0
islam4all
Assalamualaikum..satu lagi aplikasi yang cukup bermanfaat untukkita semua.Juz Amma ( juzuk30 ) kini boleh dimainkan di telefonpintar anda walaupun ianyatiada sambungan internet..Semuga Kitasama-sama mendapat manfaat dan jugabarakah dari Allah swt.insyaallah.
Pustaka Ilmu 1.0
islam4all
Pustaka Ilmu merupakan himpunan pautan aplikasi islam dimana denganadanyaaplikasi seperti ini pengguna lebih mudah membuat pencarianaplikasi berkaitan ilmu islam.Demi kepuasan pengguna, aplikasi ini akan sentiasa dikemas kinidengan penambahanaplikasi ilmu yang terbaru..Semoga kita semua mendapat manfaat dariaplikasi ini danmendapat keberkatan dari ALLAH S.W.T...Insyaallah..
Kitab Fathul Baari 1.0
islam4all
Aplikasi Kitab Fathul Baari adalah salah satu kitab panduan khususkepadaumat islam. Ia memuatkan 3 jilid lengkap. Semoga kitasama-sama mendapatmanfaat dari aplikasi ini. Insyaallah.
Kitab Maulid Ad-Diba'i 1.0
islam4all
Satu karya mawlid yang masyhur dalam dunia Islam ialah Mawlid Diba’yangdisusun oleh seorang ulama besar dan ahli hadits yaitu ImamWajihuddin Sayyid'Abdurrahman bin Muhammad bin 'Umar bin 'Ali binYusuf bin Ahmad bin 'Umar ad-Diba`iy asy-Syaibani al-Yamaniaz-Zabidi asy-Syafi`I al-Hasani (yang dikenal dengansebutan Ibnad-Daiba’I, ad-Daiba’ dalam bahasa Sudan artinya putih, yangmerupakanjulukan kakeknya, Ibnu Yusuf). Beliau dilahirkan pada harike-4 bulan Muharram tahun866 H dan wafat hari Jumat 12 Rajab tahun944 H (jadi, usia beliau sekitar 76 tahun).Beliau adalah seorangulama hadits yang terkenal dan tidak ada bandingnya padamasahayatnya. Beliau mengajar kitab Shohih Imam al-Bukhari lebih dari100 kalikhatam. Beliau mencapai derajat Hafidz dalam ilmu hadits,yaitu seorang yangmenghafal 100,000 hadits lengkap dengan sanadnya.Setiap hari beliau mengajar haditsdari masjid ke masjid. Di antaraguru-gurunya ialah Imam al-Hafiz as-Sakhawi, ImamIbnu Ziyad, ImamJamaluddin Muhammad bin Ismail, mufti Zabid, Imam al-Hafiz TahirbinHusain al-Ahdal dan banyak lagi. Selain itu, beliau juga seorangmuarrikh, yakni ahlisejarah yang terkenal. Beberapa di antarasekian banyak kitab karangannya ialah: Taisirul Wusul ila Jaami`ilUsul min Haditsir Rasul; kitab yang mengandunghimpunan hadits yangdinukil dari kitab hadits yang 6. Tamyeezu at-Thoyyib minal-Khabith mimma Yaduru 'ala Alsinatin Naasi minalHadits; sebuahkitab yang membedakan hadits sahih dengan yang lainnya(sepertidhaif dan maudhu). Qurratul 'Uyun fi Akhbaril Yamanal-Maimun. Bughyatul Mustafid fi akhbar madinat Zabid. FadhailAhl al-Yaman.Beliau seorang yang jujur, lemah lembut tutur katanyadan indah bahasanya.Dalam bidang fiqh, beliau bermadzhab Syafi’i.dan banyak hal yang bisa dijadikan buktibahwa beliau adalahtermasuk golongan Ahlussunnah Waljama’ah (Sunni), salahsatunyaadalah kecintaan dan penghormatannya kepada Rasulullah saw., AhlulBayt,serta para Shahabat Rasulillah.Wallaahu a’lam
Buku Resepi Istimewa 1.0
islam4all
Buku Resepi Istimewa adalah aplikasi resepi digital bagimemudahkanpengguna merujuk resepi yang dirasakanbersesuaian untuk dimasak danjuga bertukar selera.Kini selera anda dapat dipenuhi, hanyadihujung jari anda..
KALENDAR MALAYSIA 2018 1.0
islam4all
KALENDAR MALAYSIA 2018Kini anda mampu merancang aktiviti sepanjangtahun 2018 andadengan sempurna bersama KALENDER MALAYSIA2018.Dilengkapi dengan ;-Takwim/cuti sekolah 2018-Tarikh gajikakitangan awam
Hadis Sahih Bukhari & Muslim 1.0
islam4all
Hadith adalah segala perkataan (sabda), perbuatan dan ketetapan danpersetujuan dariNabi Muhammad SAW yang dijadikan ketetapan ataupunhukum dalam agama Islam.Hadith dijadikan sumber hukum dalam agamaIslam selainAl-Quran, Ijma dan Qiyas,dimana dalam hal ini,kedudukan hadith merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran.Adabanyak ulama periwayat hadith, namun yang sering dijadikanreferensi hadith-hadithnyaada tujuh ulama, Imam Bukhari, ImamMuslim, Imam Abu Daud, Imam Turmudzi, Imam Ahmad,Imam Nasa'i danImam Ibnu Majah..
Halal Dan Haram Dalam Islam 1.0
islam4all
"Pada hari ini Aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu dan telahAku sempurnakan atas kamu nikmatKu, dan Aku telah rela untukmuIslam sebagai agama." (al-Maidah: 3)
Kitab Al-Hikam (1dan 2) 1.0
islam4all
Kitab al-Hikam karangan Imam Tajuddin Abu Fadhli Ahmad binMuhammadbin Abdul Karim bin Athaillah Askandary boleh dianggapsebagai buku teksyang perlu dipelajari oleh orang-orang yang mahumendalami ilmu tauhid/tasauf serta berjalan pada jalan kerohanian.Dalamnya mengandungi kata-katahikmat yang boleh dijadikan petunjukjalan menuju Allah s.w.t dan mencapaikeredaan-Nya.
Al-Quran Kitab Samawi Terakhir 1.0
islam4all
Allah Taala berfirman, “Kami menurunkan kitab Alqurankepadamu(Muhammad) dengan sebenarnya, untuk membenarkan dan menjagakitab yangterdahulu sebelumnya. Maka dari itu, putuskanlah hukum diantara sesamamereka menurut apa yang diturunkan oleh Allah. Janganengkau ikuti nafsumereka yang membelokkan engkau dari kebenaranyang sudah datang padamu.Untuk masing-masing dari kamu semua Kamitetapkan aturan dan jalan.” (Q.S.Al-Maidah:48)
Doa Dan Zikir (Perisai Muslim) 1.0
islam4all
Doa Dan Zikir (Perisai Muslim) adalah aplikasi yang cukupbermanfaatuntuk umat islam. Jadikanlah hidup seharian kitasebagai ibadah.Justeru itu dengan adanya himpunan doa-doa dan zikir ini dapat kitamanfaatkannya setiap masa, saatdan hari yakni kita sentiasa beradadidalam landasan ibadah.Bersama-sama kita mendekatkan diri kepadaALLAh swtkerana kepadanya jua kita akan kembali. Semoga kitamatididalam ibadah dan dibangkitkan dalam raut wajahyangberseri-seri dan mendapat tempat disyurga Allahswt..Insyaallah..
Surah Yasin & Terjemahan 1.0
islam4all
Kini dengan adanya aplikasi islam digitalinisurah yasin boleh dibaca dimana-mana sahaja.Mudah digunakan. Mudah-mudahan denganaplikasi ini kita sama-sama mendapat barakahdari ALLAH swt..Insyaallah..
Pintu Rezeki 1.0
islam4all
Allah (SWT)tidak sia-siakan pengabdian diri hamba-Nya, sepertifirman-Nyadalam hadis qudsi:“Wahai anak Adam, sempatkanlah untukmenyembah-Ku maka Aku akanmembuat hatimu kaya dan menutupkefakiranmu. Jika tidak melakukannya makaAku akan penuhi tanganmudengan kesibukan dan Aku tidak menutupkefakiranmu.” (Riwayat Ahmad,Tirmizi, Ibnu Majah dan al-Hakim dari AbuHurairah r.a.)
Panduan Solat Sempurna 1.0
islam4all
Alhamdulillah..Syukur kepada ALLAH swt, dengan wujudnyaaplikasiPanduan Solat Sempurna ini, kita sama-sama mendapat manfaatdarinya..Ianya juga boleh digunakan secara offline..Aplikasi inidimuatkan dengan:1. Tatacara wudhu2. Rukun solat3. Sifat solatnabi4. Tatacara solat5. Panduan solat pesakit6. Panduan solatsunat7. Solat jamak qasar8. Solat sunat tarawih9. Panduan solatgerhana10. Solat berjemaah11. Wirid dan doa selepas solat12. Doaselepas solat MP313. Surah2 pilihan MP3Semoga dengan panduan inikita dapat memperkukuhkan ibadah kita dan sentiasa mendekatkandiridengan ALLAH swt..insyaallah..
Hukum Sihir & Perdukunan 1.0
islam4all
"Barang siapa yang mendatangi tukang ramal danmenanyakan sesuatu kepadanya, tidak akan diterima solatnya selama40 hari". (HR Muslim).
Keunggulan Sahsiah Rasulullah 1.0
islam4all
Nabi Muhammad SAW ialah nabi dan rasulterakhirdiutuskan kepada umat manusia hinggalah manusia yangterakhir sebelum berlakunya kiamat. Kerasulan merupakanberita yang mengemparkan dan peristwa yang agung dalamkeedaan yang sungguh luar biasa. Hari perlantikkanyasebagai rasul merupakan berita yang sungguh mengemparkanberbanding berita-berita lain. Oleh itu, sejarah manusiatelah menyaksikan kebangkitan insan bernama Muhammaddalam sebuah masyarakat yang tidak bertamadun menjadiseorang yang teristimewa dan terkenal mempin dunia. Nama‘Muhammad’ sudah cukup untuk menggambarkan bahawaBaginda adalah seorang tokoh agung. Beginda dihiasi denganpelbagai kemuliaan dan budi perketi yang luhur oleh TuhannyaYang Maha Esa. Hakikatnya, Nabi Muhammad SAW adalahseorang yang terpuji dan terhebat di sisi Allah SWT. Bagindamerupakan kekasihNya di antara sekian jenis makhluk yangwujud di permukaan bumi ini.
Kisah Sahih Dalam Al-Quran 1.0
islam4all
Kisah Sahih Dalam Al-Quran & Sunnah adalahaplikasi limu yang manaia menceritakan kisah-kisah sahih menurut al-quran dansunnah..Firman Allah,"Demikianlah Kami kisahkan kepadamu sebagiankisah umat yang telah lalu." (QS. Thaha: 99)"Itu adalah sebagian dari berita-berita negeri (yangtelah dibinasakan) yang kami ceritakan kepadamu(Muhammad), di antara negeri-negeri itu ada yangmasih kedapatan bekas-bekasnya dan ada (pula) yangtelah musnah." (QS. Huud: 100)"Dan semua kisah dari Rasul-Rasul Kami ceritakankepadamu, ialah kisah-kisah yang dengannya Kamiteguhkan hatimu." (QS. Huud: 120)"Kami menceritakan kepadamu kisah yang paling baik."(QS. Yusuf: 3)
Doa Harian 1.0
islam4all
Doa harian merupakan aplikasi yang cukup bermanfaatkhusus buat umatislam juga sebagai panduan sehariandimana dengan doa yang dipohonkepada ALLAH swtsecara tidak langsung kita dapat mendekatkandiridengan-NYA..Semoga dengan adanya aplikasi ini,kita sama-samamendapat manfaat dan mendapatkeredhaan dari-NYA..Insyaallah..
Surah Yaasin MP3 1.0
islam4all
Aplikasi ini dilengkapi dengan:1- Surah Yaasin MP32- Bacaan TahlilLengkap MP33- Surah yaasin dan terjemahannya4- Tahlil Lengkap5-Adab-adab membaca Surah Yaasin6- Fadhilat surah yaasin7- Doaselepas membaca yaasin8- Kelebihan surah yaasin didalam kehidupan9- Al-Ma'athurat10- Panduan PengurusanJenazah-----------------------------------------------------------------------------------------------------NabiSAW bersabda :”Sesungguhnya segala sesuatu itu punya hati, danhatinya Al Qur’an adalah YASIN, dan siapa yang membaca YASIN makaALLAH akan mencatat baginya karena bacaannya tersebut sepertimembaca 10 x membaca Al Qur’an”(HR. At Turmudzi/2812 danAlbayhaqi/2359 dari Anas bin Malik, Ad Darimi/3479)
Tanda Hari Qiamat 1.0
islam4all
TANDA-TANDA KIAMATAsyrath as-Sa’ah (tanda-tanda Kiamat) adalahindikasi-indikasiKiamat yang mendahuluinya dan menunjukkankedekatan(waktu)nya.Sementara Kiamat (as-Sa’ah) dapat dipisahkan menjadi 3(tiga)makna,yaitu :Pertama, Kiamat Kecil (as-Sa’ah ash-Shughra) yaitukematianmanusia.Barangsiapa yang meninggal dunia maka telah terjadiKiamatpadanya,karena ia masuk ke dalam alam akhirat.Kedua, Kiamat Sedang (as-Sa’ah al-Wushtha) yaitumeninggalnyagenerasisatu abad tertentu.Ketiga, Kiamat Besar (as-Sa’ah al-Kubra) yaitudibangkitkannyamanusiadari kubur mereka untuk dihisab (al-hisab) dan dibalas(al-jaza’)amalanamalannyadi dunia.
Ruqyah MP3 1.0
islam4all
Ruqyah adalah suatu perubatan dengan cara membacakan ayat-ayat suciAl-Qur’an.Ruqyah dilakukan oleh seorang muslim, baik untuk tujuanpenjagaan dan perlindungandiri sendiri atau orang lain, daripadapengaruh buruk, pandangan mata manusia dan jin,pengaruh sihir,gangguan kejiwaan, dan berbagai penyakit fizikal, kebatinan sertahati.
Panduan&Tatacara Solat Lengkap 1.0
islam4all
Aplikasi ini adalah sebagai panduansertabimbingankepada mereka bagi mempelajari solat yang sempurna.Insyaallah, dengan adanya aplikasi seperti ini, mudahuntuk kita memperkukuhkan amal ibadat kita.
Panduan Ibadah Umat Islam 1.0
islam4all
Panduan Ibadah Islam adalah aplikasiyangmemberi panduan serta bimbingan kepada umat islamdimana ianya merangkumi dari pelbagai sudut dan aspekmengikutsyariat islam. Selain kita berguru,panduan mudah ini sedikit sebanyak dapat digunakansebagairujukan..Terdapat berbagai panduan didalamaplikasi ini seperti :--solat fardhu dan sunat-puasa-zakat-panduan bermusafir-adab-adab berwuduk-khutbah rasulullah-haji dan umrah-syafaat alquran-hadis-hadis rasulullah-sedekah-zikir-iman-dan berbagai lagi...Semoga panduan mudah dan lengkap ini dapat memberi manfaatkepadasesiapa yang membacanya..Insyaallah..