1.5.6 / July 15, 2017
(4.2/5) (1003)

Description

Ứng dụng thông minh có thể giải tự động các bài toán hóa học phổthông. Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toán cần giải vào sau đóchọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kết quả và nó cũng chongười dùng biết cần dùng những kiến thức, công thức nào để giải bàitập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh có thêm một công cụ để cóthể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinh mất căn bản biết phảibắt đầu học lại những gì để có thể giải được bài tập, dần dần quaquá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽ lấy lại căn bản đãmất.Lưu ý: - Ứng dụng hơi khó sử dụng đề nghị các em xem kỹ videodemo cách sử dụng để biết cách dùng (tuy video ko có thuyết minhquá trình làm nhưng các e xem kỹ vẫn có thể hiểu được),nếu bấm lungtung sẽ không ra kết qủa gì cả or bị lỗi.- Ứng dụng không phải giảibài nào cũng được nhé,nó chỉ giải bt theo dạng, đó là các dạng btthường gặp mà các thầy cô hay các sách bt thường đề cập,vd như CO2td bazo,kim loại tác dụng muối,kl tác dụng axit loại 1,loại 2, điệnphân...- Ứng dụng này không dành cho hs giỏi nên các e đừng đem cácbt dành cho hs giỏi vào để thử nhé.(Trang facebook của ứng dụng córất nhiều bài tập đã được test trên ứng dụng,các em vào lấy các btnày kết hợp với ứng dụng để rèn luyện kỹ năng giải bàitập.http://www.facebook.com/toanphan3799/http://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6WgSmartapplications can solve problems automatically ordinary chemistry.Users will enter the data of the problem need to enter then selectthe value to be applicable to the match and it also shows usersneed to use the knowledge, the formula for the exercise which aimshelp students have one more tool to be able to study at home, helpstudents take basic know how to start learning what to solveexercises, gradually during use application to the exercises willregain lost basic.Note:- Apply a little unwieldy suggest youcarefully review the video demo using to know how to use (thoughvideo no captions process but the e look carefully can stillunderstand), if press haphazardly will not the results at all orfaulty.- Applications not solve any well then, it's just the btform, which is the format bt common that teachers or books bt oftenmentioned, such as CO2 td base, metal to salt, kl acid effects oftype 1, type 2, electrolysis ...- This app is not for hs e do goodso for hs bt bring good to try offline.(Page facebook app has a lotof homework has been tested on the app, you get the bt inconjunction with application to practice skillshomework.http://www.facebook.com/toanphan3799/http://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg

App Information Giải bài tập Hóa

 • App Name
  Giải bài tập Hóa
 • Package Name
  com.toanphan.giaibaitaphoahoc
 • Updated
  July 15, 2017
 • File Size
  15M
 • Requires Android
  Android 2.3 and up
 • Version
  1.5.6
 • Developer
  Toan Phan
 • Installs
  50,000+
 • Price
  Free
 • Category
  Education
 • Developer
 • Google Play Link

Giải bài tập Hóa Version History

Select Giải bài tập Hóa Version :
 • 1.5.6 (39) - Latest Version
 • 1.4.8 (31)
 • Giải bài tập Hóa 1.5.6 APK File

  Publish Date: 2017 /8/15
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 15.4 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 5fbe9e753550655facf4291c41e9c66429618ab6
  APK Signature: 322970a2ae7b62de45bc9ec420ce0376fad084b7
 • Giải bài tập Hóa 1.4.8 APK File

  Publish Date: 2017 /3/31
  Requires Android: Android 2.3+ (Gingerbread, API: 9)
  File Size: 13.5 MB
  Tested on: Android 5.0 (Lollipop, API: 21)
  File Sha1: 3ffd2987619b332cd837573b757ec9c8a49e642d
  APK Signature: 322970a2ae7b62de45bc9ec420ce0376fad084b7

Toan Phan Show More...

Giải bài tập Hóa 1.5.6 APK
Toan Phan
Ứng dụng thông minh có thể giải tự động các bài toán hóa học phổthông. Người dùng sẽ nhập dữ liệu của bài toán cần giải vào sau đóchọn giá trị cần tính ứng dụng sẽ giải ra kết quả và nó cũng chongười dùng biết cần dùng những kiến thức, công thức nào để giải bàitập đó nhằm mục đích giúp các em học sinh có thêm một công cụ để cóthể tự học ở nhà, giúp cho các em học sinh mất căn bản biết phảibắt đầu học lại những gì để có thể giải được bài tập, dần dần quaquá trình sử dụng ứng dụng để giải bài tập sẽ lấy lại căn bản đãmất.Lưu ý: - Ứng dụng hơi khó sử dụng đề nghị các em xem kỹ videodemo cách sử dụng để biết cách dùng (tuy video ko có thuyết minhquá trình làm nhưng các e xem kỹ vẫn có thể hiểu được),nếu bấm lungtung sẽ không ra kết qủa gì cả or bị lỗi.- Ứng dụng không phải giảibài nào cũng được nhé,nó chỉ giải bt theo dạng, đó là các dạng btthường gặp mà các thầy cô hay các sách bt thường đề cập,vd như CO2td bazo,kim loại tác dụng muối,kl tác dụng axit loại 1,loại 2, điệnphân...- Ứng dụng này không dành cho hs giỏi nên các e đừng đem cácbt dành cho hs giỏi vào để thử nhé.(Trang facebook của ứng dụng córất nhiều bài tập đã được test trên ứng dụng,các em vào lấy các btnày kết hợp với ứng dụng để rèn luyện kỹ năng giải bàitập.http://www.facebook.com/toanphan3799/http://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6WgSmartapplications can solve problems automatically ordinary chemistry.Users will enter the data of the problem need to enter then selectthe value to be applicable to the match and it also shows usersneed to use the knowledge, the formula for the exercise which aimshelp students have one more tool to be able to study at home, helpstudents take basic know how to start learning what to solveexercises, gradually during use application to the exercises willregain lost basic.Note:- Apply a little unwieldy suggest youcarefully review the video demo using to know how to use (thoughvideo no captions process but the e look carefully can stillunderstand), if press haphazardly will not the results at all orfaulty.- Applications not solve any well then, it's just the btform, which is the format bt common that teachers or books bt oftenmentioned, such as CO2 td base, metal to salt, kl acid effects oftype 1, type 2, electrolysis ...- This app is not for hs e do goodso for hs bt bring good to try offline.(Page facebook app has a lotof homework has been tested on the app, you get the bt inconjunction with application to practice skillshomework.http://www.facebook.com/toanphan3799/http://www.youtube.com/channel/UCrASgc5YqcPicRK7J1ZV6Wg
Cân bằng phản ứng oxi hóa khử 1.3.7 APK
Toan Phan
Hướng dẫn cân bằng phản ứng oxi hóa khử cho các em học sinh phổthông theo phương pháp thăng bằng electron (phản ứng trao đổi khôngcân bằng).Người dùng sẽ chọn các chất tham gia và chất tạo thànhcủa phản ứng từ danh sách các chất có sẵn (là các chất hóa họcthông thường trong chương trình PTTH) được chia thành các nhóm nhưkim loại, phi kim, muối, bazo…sau đó ứng dụng sẽ cân bằng phản ứngvà cho biết chất nào là chất khử, chất nào là chất oxi hóa, chohoặc nhận bao nhiêu electron và ứng dụng cũng chỉ ra cách tính sốoxi hóa của tất cả các nguyên tố trước và sau phản ứng.Hiện nay córất nhiều ứng dụng cân bằng phản ứng trên thị trường nhưng các ứngdụng đó chỉ cho biết các hệ số cân bằng, không cho biết các thôngtin quan trọng khác như cách tính số oxi hóa, chất cho e, nhậne...người dùng xem các ứng dụng này cũng chẳng có tác dụng gì cả vìxem xong cũng chẳng biết cách cân bằng các phản ứng khác, chẳngbiết cách tính số oxi hóa...Các ứng dụng dạng đó chỉ cần dùngphương pháp đại số là làm trong 1 nốt nhạc.Guide balancing redoxreactions for ordinary pupils under electron balance method(reactive exchange unbalanced).Users will choose the substancesinvolved and the nature of the response form from the list ofsubstances is available (as usual chemicals program in high school)were divided into groups of like metals, non-metals, salts, Basic... then the app will balance reaction and said substances arereducing agents, substances are antioxidants, give or receive asmany electrons and the application also shows how to calculate theoxidation number of all the elements before and after thereaction.Currently there are many applications equilibrium reactionin the market but these applications only know the factors ofbalance, not to know important information such as how to calculatethe number of oxidants, substances for e, e ... users to view theseapplications would not work at all because watching would not knowhow to balance different reactions, did not know how to calculatethe number of applications oxidation ... that just use the formatalgebraic approach is done in one note.

Top Apps Show More...

QuickShortcutMaker 2.4.0 APK
This app can create a shortcut to an application from the list ofactivities which are installed on your phone.Even if so manyapplications are installed, you can choose an activity smoothly.Youcan also use the QuickShortcutMaker for searching the app which youwant to launch.If you want to use the app which you don't usefrequently, maybe you have no shortcuts for it. So, you may have tosearch the app from a list of many apps. Even if you know the nameof the app, it's hard to find it.In this situation, theQuickShortcutMaker will help you finding the app. Please try!Thismay be useful. But please use it at your own risk!You can makeshortcuts to hidden setting screens which are usually notaccessible.Even if you encountered any problems using this app orshortcuts created by this app, I don't have any responsibilityabout that. Please be sure to use this app at your own risk.AboutInternet access permission:From the version 2.0.1, for a more rapidimprovement of the app, you will be requested an additionalpermission to access network so that the app can send a detailederror report to developer.The app uses network only to send errorreports.And when it communicates, a confirmation message will bedisplayed, so please rest assured.for Launcher3 of CyanogenmodIfyou cannot create shortcut, please try the following steps:1.Long-tap the home screen.2. Tap "WIDGETS".3. Long-tap "Activities"which has the QuickShortcutMaker's icon.4. Drag it to somewhere onthe screen.5. QuickShortcutMaker will be launched.6. Select anactivity, edit it, and tap "Create".7. A shortcut will be createdon the home screen.Follow theupdatesGoogle+http://plus.google.com/u/0/114542232871046503427Twitterhttp://twitter.com/sika_appRecentupdates:(v2.4.0)- Added Italian and Arabic translations.- Adaptedto AndroidPhone7 theme.- Changed dialog UI.- Fixed a bug that theshortcut for Google Play cannot be opened.- Added function to askyou to rate this app. (Forgive me if you don't like such athing.)(v2.3.0)- Added translations to many languages. (Français,Español, Português, Polski, 한국어, 中文(简体), 中文(繁體), Bahasa Indonesia)-Added support for some other themes. (Atom / Solo, etc.)- Addedseveral other improvements.(v2.2.0)- It is now possible to operatemultiple items from the activity list by long-tapping the items.You can add them to favorites or share.- Changed the text format inwhich to share the application information. - Added the types ofthemes that can be selected icon (ADW / Nova / Apex / LauncherPro /GO / Holo).- Added the number of icons in the list of themes.-Changed the UI of shortcut editing screen.- Added Germantranslation.- Added a lot of improvements.(v2.1.0)- Added supportfor tablet devices.- Added function to share app information astext.- Improved UI of some screens.- Fixed some bugs.(v2.0.3)-Added function to open the App info screen from the shortcutediting screen. (Android 2.3 or later only)- Fixed a minor bug andUI.(v2.0.2)- Fixed a bug that the app crashes while searching at acertain condition.(v2.0.1)- Added error report function to senddetailed information when the app crashes or when you see "Failedto load" message.- Reduced consumption of the memory so that themodels which have low-memory not to crash.- Search results can besorted order by names.- Increased speed of search.- Fixed a bug onsetting icon.- Fixed a bug that the icon becomes smaller when youuse the app on tablets.(v2.0.0)- Added history and favoritefeatures.- Applied Android 4.0(ICS) UI style.- Activity list is nowgrouped by app.- Fixed some bugs.Keywordsquick, shortcut, maker,create
WIFI WPS WPA TESTER 3.8.5 APK
**Devices WITHOUT root permissions and with Android >= 5.0(Lollipop), can connect with this app but they CANNOT view theWEP-WPA-WPA2****Devices WITHOUT root permissions and with Android< 5.0 (Lollipop), CANNOT connect with this app and they CANNOTview the WEP-WPA-WPA2**Do you want to know if your Access Point isvulnerable at the WPS protocol?Wifi Wps Wpa Tester is the app thatyou need!With this app, you can test the connection to AP with WPSPIN.PINs are calculated with manyalgorithms:-Zhao-TrendNet-Dlink-Dlink+1-Belkin(root)-FTE-xxx-TrendNet-Asus-AiroconRealtek-EasyBoxArcadyan-Arris And others default PIN of MANY Access Point.Then NOTALL AP ARE COMPATIBLE WITH THIS APP.App allows to do PINSBRUTEFORCE in a SMART WAY ( ONLY FOR ROOTED DEVICES )WhySMART?Because, app will try 11000 PINs COMBINATIONS rather than10^8.In fact, AP tells to your device if the first 4 of 8 digits ofWPS PIN, are correct and the last digit is a checksum of previous 7digits.NO OTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.And, appallows to notify if WPS is in LOCK STATE ( ROOT AND NO ROOT ).NOOTHERS APP ( CLONE OF THIS APP ) CAN DO THIS.WPS Lock state is astate when Access Point, for security reasons, does not allow nomore PINs. THEN is USELESS to try others PINs. App needs rootpermissions for devices with Android version < 5.0 ( LOLLIPOP).For devices with Android >= 5.0 you can test the PINs withthis app and you can connect, BUT YOU CANNOT SEE WPA ( OR WEP )PASSWORD WITHOUT ROOT PERMISSIONS.Use this app only with your ownAP for do not go against the law.Privacy Policy :http://www.iubenda.com/privacy-policy/8000344
WordPress – Website & Blog Builder 5.3 APK
Manage or create your WordPress blog or website right from yourAndroid device: create and edit posts and pages, upload yourfavourite photos and videos, view stats and reply to comments.WithWordPress for Android, you have the power to publish in the palm ofyour hand. Draft a spontaneous haiku from the couch. Snap and posta photo on your lunch break. Respond to your latest comments, orcheck your stats to see what new countries today's readers arecoming from.WordPress for Android is an Open Source project, whichmeans you too can contribute to its development. Learn more athttp://apps.wordpress.com/contribute/.WordPress for Androidsupports WordPress.com and self-hosted WordPress.org sites runningWordPress 4.0 or higher.Need help with the app? Visit the forums athttp://android.forums.wordpress.org/forum/troubleshooting or tweetus @WPAndroid.
Blog 0.0.1 APK
Technotip
Our blog posts include experiment results of online marketing, howto articles, tools and tips for running your business, businessideas, online selling, entrepreneurship, start ups, successstories, interviews and reviews of relevant books.You can visit theweb version of our app: http://technotip.orgFeatures1. Has a listof 8 recent articles on the homepage and user can navigate to olderblog posts.2. Clear reading experience with bigger fonts on articlepage.3. Facility to bookmark the article and read later frombookmarks section.4. Cache the recently viewed article for offlinereading.5. List of pages.6. Search facility.7. List posts based onCategory.8. List posts by author/contributor.9. Invite others toour app via Social Sharing Apps.Option to rate the app.10. Facilityto directly share the posts and pages with others from inside theapp via popular social sharing applications.
WPS Connect 1.3.6 APK
FroX
With this app you'll can connect to WiFi networks which have WPSprotocol enabled. This feature was only available in version 4.1.2of Android.App developed with educational purposes. I am notresponsible for any misuse.Released under license CC BY-NC-ND 4.0:http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/WPS:http://es.wikipedia.org/wiki/Wi-Fi_Protected_SetupWPS Connect isfocused on verifying if your router is vulnerable to a default PIN.Many routers that companies install own vulnerabilities in thisaspect. With this application you can check if your router isvulnerable or not and act accordingly.Includes default PINs, aswell as algorithms such Zhao Chesung (ComputePIN) or StefanViehböck (easyboxPIN).Tested on:- LG G2- Nexus 5- Samsung GalaxyS3IMPORTANT!!Prior to an assessment, understand that it serves theapplication.
XPOSED IMEI Changer 1.7 APK
Vivek.V
ROOT REQUIREDXPOSED FRAMEWORK REQUIREDIF You dont know What isXPOSED Framework then do not try this application (it wont work)HiGuys,I read about the Xposed framework in xda and otherwebsites.some websites have really good tutorials about it.So whatI understand is that we can modify a function and its return valuesusing the Xposed Framework.I have created and Xposed Module ForChanging (MASKING) the IMEI No of the PhoneChange Means How OtherApplication gets the IMEI No of the device using below codeAs youall know,The Value is not permanent as it is an Xposed Module:)XDA-DevelopersThreadhttp://forum.xda-developers.com/xposed/modules/xposed-imei-changer-t2847187Proversion :http://play.google.com/store/apps/details?id=com.vivek.imeichangerproStepsInstall app Enable module in xposed framework Come back to app andenter new value Press Apply Go to xposed module Open framework pageDo a soft reboot Open the app And you can see new valuecheck thevalue by dialing *#06#, you can see the new value
com.borninteractive.panda 3.13 APK
من خلال تطبيق بنده كن بالقرب من احتياجاتك .. تعرف على فروعنا،منتجاتنا، عروضنا وكل جديد أينما كنت وفي كل الأوقات. العروضالأسبوعية:عروض بنده وهايبربنده الأسبوعية في متناول يديك اينماكنت...تصفح مجموعة كبيرة من منتجات بنده على جهازك الذكي مباشرةً...كما يمكنك الاطلاع على أسعارها ومعلومات اضافية عنها.. هذا بالاضافةلمحرك البحث الذي يوفر لك امكانية معرفة أسعار المنتجات ومعلوماتاضافية عنها بلمسة واحده... قائمة المنتجات:سهولة التعرف على تفاصيلفئات المنتجاتانشاء قائمة مشتريات خاصة بكإضافة منتجات من فئات متنوعةلقائمة المشتريات ومشاركتها مع أشخاص و حسابات متعددة لمواقع التواصلالإجتماعي إضافة معلومات إضافية لمنتجات قائمة المشترياتتصفح المنتجاتبناءا على السعرتوفر خاصية تخصيص البحث عن منتج معين قائمةأصنافي:الآن باستطاعتكم انشاء قائمة أصنافك المفضلة في أي وقت لتجعلتسوقك داخل أسواقنا عملية سهلة وممتعة، كما يمكنك مشاركتها مع اي شخصآخر باستخدام مختلف تطبيقات التواصل الاجتماعي (واتساب، انستاجرام،الخ) محدد مواقع متاجر بنده وهايبربنده وبندتيتريد معرفة فرع بنده،هايبربنده أو بندتي الأقرب اليك؟ استخدم محدد مواقع أسواقنا، وبلمسةواحده، سيتم تحديد الفرع الأقرب عليك مع امكانية استعمال خرائط الجوالللوصول الى الفرع
Smule - The #1 Singing App 5.8.3 APK
Smule
We all have a voice. Find yours. Use audio effects and videofilters while singing your favorite karaoke songs. Solo privately,karaoke with friends, connect with singers around the world, orduet with stars like Nick Jonas and Ed Sheeran. Choose frommillions of songs, create music videos and share them with our 50M+musically minded, supportive community. It’s just like karaoke,only better. Sing free today and become a karaoke star! Featured onEntertainment Tonight, Forbes, and Google Play’s Best Apps.FEATURES• Sing along to new and classic songs with music andlyrics. Karaoke anytime, anywhere• Sound like a pro! Add studiopolish with our amazing audio effects will make you sound like astar• Use pitch correction and reverb to get real-time feedback onyour singing• Apply video filters to make your recording look moreprofessional! Choose from Selfie, Vintage, Black & White,Sepia, and Fight Club• Share your karaoke on our global platform toget discovered. Love, comment and share other videos• Upload yoursong to the Sing! Songbook for other singers to perform• Connectwith Facebook to find and karaoke with friends on Sing! By Smule.Chat with other singers• Duet with the Artist - Shawn Mendes, JamesArthur, Jessie J, Jason Derulo, Kylie Minogue, Linkin Park, XAmbassadors, OMI, Carly Rae Jepsen, Charlie Puth, Silento and manymore stars• Beat your personal score and become a karaoke star Withnew songs added daily, you can find your favorite songs and karaokehits all in one place. Choose from a massive catalog of Pop,R&B, Rock, Rap, Hip Hop, Country, Soundtracks, Latin, K-Pop andmore karaoke songs! Popular on Sing!: POP HITS & KARAOKEBALLADS:* Shape of You - Ed Sheeran* Play That Song - Train* TreatYou Better - Shawn Mendes* Say You Won’t Let Go - James Arthur*Closer - The Chainsmokers, ft. Halsey* 7 Years - Lukas Graham*Rockabye - Clean Bandit, ft. Anne-Marie* Love me Like You Do -Ellie Goulding* All of Me - John Legend NEW CLASSICS & KARAOKEESSENTIALS:* Killing Me Softly - The Fugees* I Will Survive -Gloria Gaynor* Un-break My Heart- Toni Braxton* Happy - PharrellWilliams* Eye of the Tiger - Survivor* Bohemian Rhapsody -QueenMUSICALS & SOUNDTRACKS:* Beauty and the Beast - Beauty andthe Beast (Disney)* Part of Your World - The Little Mermaid(Disney)* Let It Go - Idina Menzel (from Frozen by Disney)* Cups(When I’m Gone) - Anna Kendrick Don’t see your must-sing karaokejam? Upload to the Sing! by SmuleSongbook:http://www.smule.com/support/upload#songbook CONNECTINGTHE WORLD THROUGH MUSIC™We believe that music is much more thanjust listening— it's about creating, sharing, discovering,participating, and connecting with people. Always dreamed ofbecoming a star? Lots of talents get discovered through our Sing!platform. Skip the karaoke bar - karaoke free, sing anywhere, showoff your talent, and get fans! LOOK GREAT, SOUND LIKE A PRONomatter what kind of singer you are, you can sound amazing everytime with Sing! by Smule’s voice enhancement technology. Like beingin a recording studio, use special voice effects and video filtersto change the pitch, add reverb, autotune, and smooth overimperfections with our Selfie filter. Love singing along to songson the radio? If you are musically inclined, have imagined singinga solo on stage, performing a duet with a pop star, or joining anacapella group, download Sing! for free today! Smule is asupportive, joyful community where music-making at all levels isencouraged and appreciated. FOLLOW US and keep up with new majorartists and featured singers onSing!http://www.smule.comhttp://www.facebook.com/smulehttp://www.youtube.com/smulehttp://www.twitter.com/smulehttp://plus.google.com/+smuleHavequestions on a particular permission?http://www.smule.com/support/sing#androidThis app has beenSuperpowered